Privacyverklaring

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com is verantwoordelijk voor de verkoop en levering van cosmeticaproducten, waaronder begrepen keratine behandelingen, conditioners en dergelijke producten. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening

Verwerking persoonsgegevens 

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com verstrekt. keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw KvK nummer en BTW nummer

Cookies

Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com en gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen er, onder andere, rvoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast wordt uw surfgedrag bijgehouden zodat keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com haar inhoud en eventuele advertenties kan aanpassen aan uw interesses.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com verstrekt. Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com maakt gebruik van de analyticsdiensten van Google Analytics.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Tracking cookies

Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen (Facebook) die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om uw Apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com om u op die andere website advertenties te tonen.

Het daardoor opgebouwde profiel geanonimiseerd en dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel.

Doeleinden van de gegevensverwerking

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de koopovereenkomsten die u met keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com sluit.Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het verkopen en bezorgen van de desbetreffende producten. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten 

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com.

Bewaartermijn

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken doorgaans geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Indien dit wel voorkomt, verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@keratinehaarproducten.nl of info@kerahairproducts.com. keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website keratinehaarproducten.nl/kerahairproducts.com worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

keratinehaarproducten.nl & kerahairptoducts.com
Toon Hermanstraat 40
1311 KL Almere
Tel: 036 879 50 71
Mob: 06 511 47 890